CENTRUM SZKOLENIOWE

Centrum szkoleń firmy GAT International jest w pełni przystosowane do prowadzenia szkoleń wysokościowych umożliwiających uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości. Szkolenia dotyczą wykonywania prac w dostępie linowym, tzw. prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

GAT Training Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS pod numerem ewidencyjnym 2.14/00418/2016 oraz jest akredytowanym ośrodkiem posiadającym Certyfikat Członkowski No.: 6021/OT Międzynarodowego Branżowego Stowarzyszenia Przemysłowego Dostępu Linowego „IRATA International – Industrial Rope Access Trade Association” z siedzibą w Anglii.

Stowarzyszenie IRATA International Industrial Rope Acces opracowała procedury i wytyczne, związane z wykonywaniem bezpiecznej pracy w dostępie linowym na wysokościach, które są uznawane i wymagane przez pracodawców większości krajów świata.

Wykładowcami GAT International Sp. z o.o. są fachowcy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolimy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej oraz według procedur i wytycznych opracowanych przez:

 1. Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego „IRATA International– Industrial Rope Access Trade Association”,
 2. OTDL Organizację Techników Dostępu Linowego,
 3. SPRAT (Society of Profesional Rope Access Technicians) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowe Techników dostępu linowego.

Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy z wykorzystujących technik dostępu linowego oraz zwiększenie świadomości skutków zagrożeń zawodowych w budownictwie i innych branżach w szczególności związanych z pracą na wysokości .

Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu w oparciu o § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

 • uzyskanie wiedzy w zakresie wymogów prawno-organizacyjnych dla podmiotów prowadzących pracę na wysokości,
 • nabycie umiejętności identyfikowania oraz oceny zagrożeń w pracy na wysokości,
 • nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem przeznaczonym do prac na wysokości,
 • nabycie umiejętności bezpiecznej organizacji pracy na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych podczas wykonywania prac na wysokości.
 • praca zgodna z przepisami prawa
 • identyfikacji oraz oceny zagrożeń w pracy na wysokościach
 • ograniczenie ryzyka i zapobieganie wypadkom podczas pracy na wysokościach – przeszkolony pracownik jest bardziej świadomy zagrożeń i może je lepiej kontrolowa
 • większa wydajność pracowników wynikająca z biegłej umiejętności posługiwaniu się sprzętem zabezpieczającym i minimalizacji niepotrzebnego lęku
 • wiedza i umiejętność realistycznej oceny poziomu bezpieczeństwa – ochrona zdrowia i życia pracowników
 • zapoznanie się z obsługą i możliwościami nowoczesnego sprzętu oraz metod asekuracji
 • podwyższenie jakości usług i zaufania względem firmy
 • bezpiecznej organizacji pracy na wysokościach, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji

Nasi wykwalifikowani instruktorzy prowadzą szkolenia na całym świecie, zarówno we własnych ośrodkach szkoleniowych, jak również u klienta w firmie.

 • Polska – Warszawa
 • Estonia – Tallin
 • Hiszpania – Valencja
 • Katar – Doha
 • Nigeria – Lagos
 • Trinidad Tobago
 • Nepal – Kathmandu,
 • Indie – Trichy, Cochin
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubai, Abu Dhabi

Video